Ombildning till bostadsrätt

Plan för ombildning till bostadsrättsförening

 

Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt innefattar flera moment och det är viktigt att de genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. AB Jinfast vill med denna promemoria informera om de olika stegen i ombildningen:

 

1. Bildande av bostadsrättsförening

Utse en arbetsgrupp bland de boende för att initiera en ombildning.

Göra i ordning och ta in intresseanmälan från hyresgästerna. Minst två tredjedelar av de mantalsskrivna (folkbokförda) i fastigheten skall vara intresserade av att ombilda fastigheten till en bostadsrättsfastighet.

Föreningen bildas genom en konstituerande stämma där styrelseledamöter skall väljas, stadgar antas samt bestämmande av föreningsnamn. På den konstituerande stämman skall en styrelse med minst tre ledamöter, suppleanter samt en revisor väljas.

Den valda styrelsen skall sedan hålla ett första styrelsemöte där det ska bestämmas hur föreningens firma skall tecknas.

Anmälan om nyregistrering skall göras hos Bolagsverket senast sex månader efter det att beslutet tagits att bilda föreningen.

Skicka in en intresseanmälan till inskrivningsmyndighet.

 

 

2. Förberedande arbete

Inhämta relevanta uppgifter angående fastigheten från fastighetsägare, skattemyndighet och inskrivningsmyndighet.

Föra dialog med fastighetsägare eller dess representant om fastighetspris.

Ordna en intern teknisk besiktning av fastigheten och reda ut behov av ombyggnader och reparationer.

Analys av lokalhyresgäster och villkor i deras hyreskontrakt.

Inhämta offerter från kreditgivare avseende föreningens och medlemmars lån.

Ordna en intern fastighetsvärdering.

Upprätta bostadsrättskalkyler.

Granska befintliga stadgar.

Ordna medlemsmöten för information samt presentation av boendekostnadskalkyler.

Provomröstning för ombildning: Undersöka intresset för ombildning bland hyresgäster innan man går vidare med kostnadskrävande beställningar av teknisk besiktning, intygsgivare mm.

 

 

2. Upprättande av den ekonomiska planen

Beställa teknisk besiktning av oberoende fackman som är obligatorisk till den ekonomiska planen.

Teknisk besiktning ska innehålla fastighetens underhållsbehov samt rekommendationer av underhållsåtgärder med angivande av tidsperioder och kostnadsuppskattningar. 

Vid fastställt fastighetspris skall en ekonomisk plan upprättas. I planen ingår uppgifter om finansiering, insatser från de boende, månatliga boendekostnader för varje lägenhet, andelstal samt alla kommande reparationskostnader som är kända vid detta tillfälle. En beräkning av årliga kostnader och intäkter, ekonomisk prognos, lägenhetsförteckning samt känslighetsanalys skall finnas med.

Ombesörja intygsgivare till den ekonomiska planen.

Upprätta och registrera den ekonomiska planen hos Bolagsverket.

 

3. Förvärvet av fastigheten

Upphandling av lånefinansiering från kreditinstitut för föreningen och dess medlemmar.

Upprättande av köpekontrakt.

Underlag delas ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till förvärvsstämma. Beslutsunderlaget innehåller kopia av ekonomisk plan m.m. För att förvärvet skall kunna genomföras måste minst 2/3 av de boende (som skall vara medlemmar i föreningen samt vara folkbokförda på fastigheten) rösta för att förvärvet skall ske på förvärvsstämman. Det är nu som det formella beslutet om förvärv tas.

Köpekontrakt undertecknas.

Upprättande av köpebrev, likvidavräkning, ansökan om inteckningar, lagfart, momsregistrering m.m.

På tillträdesdagen ska fastigheten betalas och köpebrev undertecknas. Banken utbetalar lånen till föreningen och till respektive bostadsrättslägenhet.

Ansökan om lagfart till inskrivningsmyndigheten. Andra handlingar som ska inlämnas är stämmoprotokoll med 2/3 majoritet, ekonomisk plan, intygsgivare, registreringsbevis.

 

4. Upplåtelse av bostadsrätterna

Upplåtelse av bostadsrätterna

Upprätta upplåtelseavtal undertecknade av bostadsrättsföreningen och de medlemmar som valt att förvärva sin lägenhet.

Upprätta medlems- och lägenhetsförteckning.

 

5. Upphandling av tjänster

Upphandling av förvaltare, fastighetsskötare, trappstädning, serviceavtal, projektledning för ombyggnader och reparationer etc.